Python

PythonでMayaプラグインを作成する - プリミティブ操作編

PythonでMayaプラグインを作成する - 開発環境編

PythonでMayaプラグインを作成する - HelloWorld編